Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường mầm non Năm học: 2014-2015

PHÒNG GD & ĐT SA PA

TRƯỜNG MN TẢ PHÌN

 


Số:      /QĐ - MNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tả Phìn, ngày    tháng 9  năm 2014

                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường mầm non

Năm học: 2014-2015

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TẢ PHÌN

Căn cứ công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non;

            Căn cứ công văn số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

            Căn cứ công văn số 252 /PGD&ĐT-THCS ngày 17 tháng 9 năm 2014 của phòng GD&ĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác KĐCLGD năm học 2014-2015;

          Xét năng lực trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường mầm non năm học 2014-2015 gồm các đồng chí sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng tự đánh giá thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng trường mầm non.

Nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Như Điều 1;

- Lưu: VTNT.      

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thu Nga

 


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON

NĂM HỌC: 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-MNTP ngày     tháng 9 năm 2014)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Thu Nga

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Vi Thị Tố Uyên

Phó hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

 

3

Nguyễn Thị Vui

Phó hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

 

4

Trần Thị Năm

Tổ trưởng CM

Uỷ viên HĐ

 

5

Mai Thị Thơm

P. TTCM

Uỷ viên HĐ

 

6

Hà Thị Thu Nga

CTCĐ

Uỷ viên HĐ

 

7

Đặng Thị Kim Anh

Thư ký nhà trường

Thư ký

 

8

Nguyễn Thị Nguyện

Giáo viên

Uỷ viên

 

9

Mai Thị Ngoan

Giáo viên

Uỷ viên

 

10

Vũ Thị Hoa

Nhân viên

Uỷ viên