Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng Năm học: 2014-2015

PHÒNG GD & ĐT SA PA

TRƯỜNG MN TẢ PHÌN

 


Số:      /QĐ - MNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tả Phìn, ngày    tháng 9  năm 2014

                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Năm học: 2014-2015

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TẢ PHÌN

          Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

          Căn cứ số lượng biên chế được giao năm học 2014 - 2015 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của trường Mầm non Tả Phìn;

          Xét năng lực trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

          Xét đề nghị của cán bộ giáo viên nhà trường trong cuộc họp ngày 11 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng và bổ nhiệm Tổ trưởng, Phó tổ trưởng chuyên môn gồm các đồng chí sau: (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường Mầm non. 

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu: VTNT.      

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thu Nga

 


DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-MNTP ngày     tháng 9 năm 2014)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong tổ

Ghi chú

I

Tổ văn phòng

 

 

 

1

Phạm Anh Tuấn

Nhân viên văn thư

Tổ tr­ưởng

 

2

Vũ Thị Thanh Hoa

Nhân viên y tế

Thành viên

 

3

Vũ Trường Đức

Bảo vệ

Thành viên

 

II

Tổ chuyên môn khối lớn, nhỡ

1

Trần Thị Năm

Giáo viên

Tổ trưởng

 

2

Vũ Thị Thu Nga

P. hiệu trưởng

Thành viên

 

3

Nguyễn Thị Vui

P. hiệu trưởng

Thành viên

 

4

Đặng Thị Kim Anh

Giáo viên

Thành viên

 

5

Nguyễn Thị Cúc

Giáo viên

Thành viên

 

6

Trần Minh Phương

Giáo viên

Thành viên

 

7

Nguyễn Thị Mùi

Giáo viên

Thành viên

 

8

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

Thành viên

 

9

Phan Thị Thanh Ngọc

Giáo viên

Thành viên

 

10

Phạm Thùy Dung

Giáo viên

Thành viên

 

11

Hà Thị Thu Nga

CTCĐ - Giáo viên

Thành viên

 

12

Nguyễn Thị Nguyện

Giáo viên

Thành viên

 

13

Trần Thị Thực

Giáo viên

Thành viên

 

14

Lã Thị Ánh Tuyết

Giáo viên

Thành viên

 

15

Hoàng Thị Nhài

Giáo viên

Thành viên

 

16

Mai Thị Ngoan

Giáo viên

Thành viên

 

17

Vũ Thị Loan

Giáo viên

Thành viên

 

18

Dương Thị Tuyết Chinh

Giáo viên

Thành viên

 

III

Tổ chuyên môn khối bé, nhà trẻ

1

Mai Thị Thơm

Giáo viên

Phó tổ trưởng

 

2

Vi Thị Tố Uyên

P. hiệu trưởng

Thành viên

 

3

Bùi Thị Thu

Giáo viên

Thành viên

 

4

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

5

Đào Thị Tho

Giáo viên

Thành viên