Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

TỜ TRÌNH Đề nghị xét tăng lương thường xuyên đợt 1 năm 2015

PHÒNG GD&ĐT  SA PA

TR­ƯỜNG MN TẢ PHÌN

 


Số:      /TT-MNTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tả Phìn, ngày 12 tháng 3 năm 2015

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị xét tăng lương thường xuyên đợt 1 năm 2015

 


Kính gửi: - Bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT Sa Pa

 - UBND huyện Sa Pa.

 

  - Căn cứ vào Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, Quyết định tăng lương thường xuyên của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Căn cứ vào điều kiện tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên.

- Căn cứ vào biên bản họp xét nâng lương thường xuyên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của tập thể  nhà trường mầm non Tả Phìn.

Trường mầm non Tả Phìn kính trình phòng GD&ĐT Sa Pa, UBND huyện Sa Pa xét và quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 08 đồng chí.

(Có danh sách kèm theo).

 

         

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thu Nga