Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

TỜ TRÌNH Về việc tổ chức Hội trại và các hoạt động chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

PHÒNG GD&ĐT SA PA

TR­ƯỜNG MN TẢ PHÌN

 


Số:      /TT-MNTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tả Phìn, ngày 20 tháng 3 năm 2015

 

TỜ TRÌNH

Về việc tổ chức Hội trại và các hoạt động

chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 


Kính gửi: - Phòng GD&ĐT Sa Pa;

 - Bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT Sa Pa.

 

Căn cứ công văn số 06-CV/ĐTN ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ban chấp hành Đoàn xã Tả Phìn: Về việc tổ chức Hội trại và các hoạt động chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thành phần tham gia: Đoàn viên các chi Đoàn trực thuộc Đoàn xã Tả Phìn.

Thời gian: từ 9h - 22h30 ngày 24/3/2015.

Địa điểm: trường THCS xã Tả Phìn.

Để việc tham gia tổ chức Hội trại của Chi đoàn trường đạt kết quả tốt. Trường mầm non Tả Phìn kính trình phòng GD&ĐT Sa Pa, Bộ phận tổ chức phòng GD&ĐT Sa Pa xem xét và tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ học 1 ngày (24/3/2015) để CBGVNV trong toàn trường tham gia các hoạt động theo Kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn xã Tả Phìn.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VTNT. 

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thu Nga