Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

TỜ TRÌNH Về việc xin hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

UBND XÃ TẢ PHÌN

TRƯỜNG MN, TH, THCS XÃ TẢ PHÌN

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 

Số:     /TTr-MN

 

 

Tả Phìn, ngày     tháng 8 năm 2014

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc xin hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã Tả Phìn;

- Bộ phận kế toán xã Tả Phìn.

 

 

Căn cứ công văn.....

Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 của các trường MN, TH, THCS xã Tả Phìn.

Trường Mầm non, Tiểu học, THCS Tả Phìn kính trình UBND xã Tả Phìn, Bộ phận kế toán xã Tả Phìn hỗ trợ kinh phí cho 03 trường để tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015 với số tiền 3.000.000đ.

(Ba triệu đồng chẵn)

Kính mong UBND, Bộ phận kế toán xã Tả Phìn tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM.TRƯỜNG MN,TH,THCS

HIỆU TRƯỞNG MN

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Nga